that´s thai : mai = not, chop = like, gohok = lie

Saturday, January 1, 2011